TẬP HỌP HÀNG NGANG

(Dùng để tŕnh diện, dàn hàng làm công tác vệ sinh trong sa mạc).

A. Tập Họp Một Hàng Ngang:

1. Trưởng Điều Khiển đưa tay phải thẳng ngang vai phải, bàn tay mở ra, các ngón khép lại,
    ḷng bàn tay hướng về phía trước. Tay trái xuôi theo thân ḿnh như ở thế nghiêm.

2. Đội Trực chạy dẫn đầu, sau đó tới các Đội thứ tự chạy quanh Trưởng Điều Khiển ngược
    chiều kim đồng hồ, tới trước mặt Trưởng Điều Khiển cách ba bước, sắp thành một hàng
    ngang.

3. Đội Trưởng Đội Trực căn sao cho Trưởng Điều Khiển luôn đứng ở giữa hàng. Khi thấy
    hàng đội đă cân, Đội Trưởng Đội Trực đứng lại so hàng đội ḿnh và các Đội khác thứ
    tự so hàng đội tiếp theo sau. Đội nào so hàng song, tự động cho quay về phía Trưởng
    Điều Khiển.

4. Ổn định xong hàng ngũ, Đội Trưởng Đội Trực hô chào Trưởng Điều Khiển. Tất cả Đoàn
    Sinh giơ tay chào Trưởng Điều Khiển.

 

B. Tập Họp Nhiều Hàng Ngang:

1. Trưởng Điều Khiển đưa tay phải thẳng ngang vai phải, bàn tay mở ra, các ngón khép lại,
    ḷng bàn tay úp xuống đất. Tay trái xuôi theo thân ḿnh như ở thế nghiêm.

2. Đội Trực chạy dẫn đầu, sau đó tới các Đội thứ tự chạy quanh Trưởng Điều Khiển ngược
    chiều kim đồng hồ, tới trước mặt Trưởng Điều Khiển cách ba bước, sắp thành hàng ngang.

3. Đội Trưởng Đội Trực chạy  chậm lại căn sao cho Trưởng Điều Khiển luôn đứng ở giữa hàng.
    Khi thấy hàng đă cân, Đội Trưởng Đội Trực đứng lại so hàng đội, rồi dùng cờ lệnh hoạc thủ
    lệnh cho Đội quay về phía Trưởng Điều Khiển. Đội Trưởng đứng kế tiếp lấy Đội Trưởng trước
    mặt làm chuẩn, đứng sao cho cách một cánh tay, sau đó so hàng đội của ḿnh. Các Đội khác
    cũng làm như thế.

4. Ổn định xong hàng ngũ, Đội Trưởng Đội Trực hô chào Trưởng Điều Khiển. Tất cả Đoàn Sinh
    giơ tay chào Trưởng Điều Khiển.