TẬP HỌP H̀NH TR̉N

(Dùng trong các sinh hoạt vui, họp đội, hội thảo nhóm...).

A. Tập Họp H́nh Tṛn:

1. Trưởng Điều Khiển giơ hai tay ṿng trên đầu, hai bàn tay xoè ra năm ngón khép lại, ḷng
    bàn tay úp xuống, hai đầu ngón tay giữa chạm nahu nhưng không sát đầu.

2. Các Đội tuần tự chạy ngược chiều kim đồng hồ ṿng quanh Trưởng Điều Khiển.

3. Đang khi chạy, Đội Trưởng Đội Trực có bổn phận bắt hát để tạo bầu khí vui tươi hăng hái.

4. Các Đội vừa chạy vừa hát cho tới khi ṿng tṛn đều và có lệnh (. Tích) của Trưởng Điều
    Khiển th́ đứng lại rồi tự động quay mặt vào giữa.

5. Ổn định xong hàng ngũ, Đội Trưởng Đội Trực hô chào Trưởng Điều Khiển. Tất cả Đoàn
     Sinh giơ tay chào Trưởng Điều Khiển.